NÆSBY IDRÆTS FORENING

Nyheder

Begivenheder
PRIVATLIVSPOLITIK

  Privatlivspolitik for Billard


  Privatlivspolitik for Næsby IF`s Billard-afdeling:

  Næsby Billard Klub

  23. Maj 2018

   

  Fra den 25. Maj 2018 skærper EU kravene til, hvordan vi som forening behandler de data, vi har om dig.

  De nye  regler er blevet til for at beskytte dig endnu bedre når vi behandler dine personlige oplysninger.

   

  Dataansvar for Næsby Billard Klub:

   

  Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik der kort fortæller dig hvordan vi behandler dinepersonoplysninger.

  Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede(legitime) interesser. Vi behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

   

   I vores privatlivspolitik kan du se:

                            

                           hvilke oplysninger vi indsamler om dig

                           hvilke formål vi bruger oplysningerne til

                           hvilke rettigheder du har i forhold til dine personlige oplysninger

   

  Kontaktoplysninger på dataansvarlige:

   

                             Ansvarlig:          Billard klubben´s formand og kasserer

                             Adresse:            Maylandsvænget 9, 5270 Odense N

                             CVR:                   95684955 ( Næsby IF hovedafdeling )

                             Tlf.nr:                se telefonliste på opslagstavlen

                             Mail:                  findes ligeledes på telefonlisten

                             Website:           www.n-i-f.dk/billard

   

  de ansvarlige skal sørge for vi overholder loven, og passer godt på dine data.

   

  Behandling af personoplysninger:

   

  Vi behandler følgende personoplysninger:

   

        Registrerings- og kontaktoplysninger: navn, adresse, indmeldelsesdato, tlf.nr., fødselsdato og

        e-mailadresse. For ledere ligeledes hvilken tillidspost lederne har i relation til klubben.

   

  Klubbens formål med behandling af dine personoplysninger:

   

  Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har lovlig grund. Dette vil sige:

   

  ·       Klubbens medlemshåndtering, herunder kontingentbetaling.

  ·       Som led i klubbens idrætsaktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.   

  ·       Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.

  ·       Øvrig administration af din relation til klubben.

   

   

  Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

   

  I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede(legitime) interesser som:

   

  ·       udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstilling, resultatlister m.v.

  ·       håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægter m.v.

  ·       opfyldning af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

  ·       afholdelse af sportslige samt andre aktiviteter.

  ·       videregivelse af personoplysninger til specialforbund f. eks. DDBU,DGI samt DIF i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet f. eks. deltagelse i turneringer.

  ·       klubben er medlem af flere idrætsorganisationer, og vi videregiver derfor personoplysninger på klubbens ledere til disse, således at vi kan modtage information fra disse organisationer.

  ·       af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af klubben.

   

  Vi videregiver ikke personoplysninger til private firmaer til markedsføring o. lign. Uden dit samtykke.

   

  Samtykke

   

  Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.

  Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål vi har beskrevet ovenfor.

  Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give de dataansvarlige besked.

   

  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

   

  Vi sletter dine personoplysninger hurtigst muligt når vi ikke længere har brug for dem.

   

  ·       ved udmeldelse fjernes de fra medlemskartotek og telefonliste

  ·       af praktiske og administrative hensyn bl.a. folkeoplysningsloven gemmes de 3 år

  ·       bogføringsbilag o. lign. skal gemmes i 5 år fraudløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

   

  Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og ledere til statistik o. lign., så længe de har historisk værdi.

   

  Dine rettigheder.

                        

  Du har en række særlige rettigheder efterpersondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  ·       retten til at blive oplyst om behandlingen af data.

  ·       retten til indsigt i egne personoplysninger.

  ·       retten til berigtigelse.

  ·       retten til sletning.

  ·       retten til begrænsning af behandling.

  ·       retten til dataportabilitet ( udlevering af data i et almindeligt anvendt format ).

  ·       retten til indsigelse.

   

  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores databehandling, ved at kontakte vore dataansvarlige.Kontaktoplysninger på vore dataansvarlige findes øverst i denne skrivelse.

   

  Du kan altid indgive klage til en tilsynsmyndighed f.eks.Datatilsynet.

   

  Revidering af privatlivspolitikken.

   

  Vi forbeholder os retten til foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved mindre ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

   

  Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside og opslagstavle.

  Nye medlemmer vil blive gjort bekendt med denne.

   

   

  Privatlivspolitikken er udarbejdet af Næsby Billard Klub`s forretningsudvalg, på baggrund af vejledning fra DGI og DIF.           

   

  .